Monta hyvää syytä asua TOASilla

Meille toiminnan läpinäkyvyys on vastuullisuutta. Säätiö käyttää ylijäämän tuloksestaan opiskelijoiden asuntojen ylläpitoon ja uusien opiskelijakotien rakentamiseen. Tampereella opiskelevista 25 % asuu TOAS-kodeissa. Markkinoilla on muitakin opiskelijoille asuntoja tarjoavia toimijoita. TOASilla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet kasvattaa osuuttaan opiskelijoiden asuttajana Tampereella. Emme korottaneet vuokria vuoden 2018 aikana, joka osaltaan kasvatti TOASia haluttuna opiskelija-asuntojen tarjoajana. Myös käyttöaste oli ennätyskorkea, 97 %.

Tampereen kaupungin asettama hiilineutraaliustavoite vuoteen 2030 mennessä haastaa TOASin toimintaa niin uusissa, kuin myös olemassa olevassa rakennuskannassa. Sekä meidän että yhteistyökumppaneidemme pitää löytää yhdessä uusia, vähähiilipäästöisiä rakennusratkaisuja. Rakennushankkeissa tilaajan roolimme tarjoaa suunnannäyttäjän aseman uudenlaisten, elinkaariajattelua toteuttavana hankkeiden rakentajana. Haluamme ottaa tämän vastuullisen roolin.  Vuoden 2018 aikana aloitimme uudenlaisten rakennustapojen ja urakkamuotojen selvitystyön, jota vuonna 2019 edistämme kohti kehitysvaihetta.

Rakennushankkeissa tilaajan roolimme tarjoaa meille suunnannäyttäjän aseman uudenlaisten, elinkaariajattelua toteuttavien hankkeiden rakentajana.

Otamme uudet hiilineutraaliushaasteet huomioon myös nykyisessä rakennuskannassamme. Toteutimme laadittua energiansäästöinvestointiohjelmaa vuonna 2018 ja jatkamme sitä myös tulevina vuosina. Ohjelman konkreettisia toimeenpanoja ovat olleet muun muassa kohteisiin tehtävät tekniset investoinnit sekä ledivalaistuksen käyttöönotto. Uudiskohteissa tavoittelemme uudenlaisia energiaratkaisuja.

Vuoden 2018 aikana TOASilla oli haasteita uusien rakennushankkeiden edistämisessä.  Rakennushankkeista käynnistyi vain yksi, Hennansampo Kalevassa. Kahdeksan uutta investointisuunnitelmaa odottaa tällä hetkellä etenemistä. TOASin tavoite kasvaa kestävästi kuitenkin vaatii, että uusia rakennushankkeita saadaan käynnistettyä riittävästi. Vuonna 2018 vuokrattavien asuntojemme määrä väheni, kun uusia rakennushankkeita ei voitu edistää suunnitellusti ja samalla vanhaa asuntokantaa poistettiin asuntotarjonnasta.  Yleiset normit haastavat uuden rakentamista.

Uudenlaiset soveltamiskeinot, jossa kaavoitusta tehtäisiin joustavammin ja nopeammalla aikataululla ja niin, että rakennuksen toteutusvaiheessa normit suhteutettaisiin ajantasaisina opiskelijoiden elämäntyyliin, vahvistaisi TOASin mahdollisuuksia toteuttaa tehtäväänsä kohtuuhintaisten asumispalvelujen tuottajana.  TOAS-kodin pitää saada olla opiskelijalle tarkoitettu: sijainniltaan hyvä, kohtuuhintainen, oikean kokoinen, hyväkuntoinen, ekologinen ja kestävä.