Vastuullisuus­raportti 2024

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS 

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr eli TOAS on perustettu vuonna 1959. Säätiön tavoitteena on huolehtia, että Tampereen ja sen ympäristökuntien korkeakouluissa, opistoissa ja oppilaitoksissa opiskelevat ja opintojaan jatkavat saavat vuokra-asunnon.

Tavoitteiden toteutumiseksi säätiö rakennuttaa tai hankkii ja ylläpitää laatutasoltaan tarkoituksenmukaisia ja hintatasoltaan kohtuullisia kiinteistöjä ja asuntoja tarpeellisine lisätiloineen. Keväällä 2024 TOASilla on 6 500 asuntoa, joissa asuu 10 000 opiskelijaa.

TOASilla on 6 500 asuntoa, joissa asuu 10 000 opiskelijaa.

Säätiöllä on 26-jäseninen valtuuskunta, jonka tehtävänä on valita säätiön hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja tilintarkastaja. Hallituksessa on yhteensä yhdeksän jäsentä. Hallitus päättää strategiasta, investoinneista, budjetista ja vuokrankorotuksista sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja valitsee toimitusjohtajan.

TOASin toimitusjohtaja vastaa säätiön päivittäisestä toiminnasta yhdessä muun johtoryhmän kanssa. Viisijäseniseen johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi säätiön osastojen johtajat: hankekehitysjohtaja, talousjohtaja, kiinteistöjohtaja ja palvelujohtaja. TOASin hallinto jakaantuu neljään osastoon, jotka ovat asuntopalveluosasto, kiinteistöosasto, talousosasto sekä hankekehitysosasto. TOASilla on yhteensä 27 kokoaikaista työntekijää, minkä lisäksi käytetään osa-aikaista työvoimaa.

Säätiön toimintaa ohjaavat periaatteet

TOAS on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen organisaatio. Lakien ja säädösten lisäksi toimintaamme määrittävät säätiön säännöt, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ohjeistukset sekä muun muassa Hyvä vuokratapa -periaatteet.

Tärkeimpänä tavoitteenamme on helpottaa opiskelijoiden arkea ja täyttää opiskelijoiden moninaiset asumisen tarpeet.

TOASin toimintaa ja sen kehittämistä ohjaavat vahvasti säätiön strategia ja arvot. Tärkeimpänä tavoitteenamme on helpottaa opiskelijoiden arkea ja täyttää opiskelijoiden moninaiset asumisen tarpeet. Teemme tämän eteen aktiivisesti töitä yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Monipuolinen ja houkutteleva asumispalvelujen tarjonta sekä kestävä kasvu tukevat myös opiskelijoiden määrän kasvua Tampereen alueella. Työyhteisömme on avoin ja osaava ja tekemisen tavat ovat kannustavia ja osallistavia.

Säätiön toimintaa ohjaavat myös vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja talousarviot, erilaiset hankkeet, projektit ja toimenpideohjelmat sekä sopimukset. Vuosikellon mukaisten tavoitteiden toteutumista seurataan johtoryhmässä ja hallituksessa säännöllisesti toteumaraporteilla.

Toiminnan vastuullisuus

TOASin toiminnassa on erotettavissa kolme olennaista vastuullisuusteemaa: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. TOAS huomioi vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan ja kehittää ja johtaa sitä yhdessä henkilöstönsä ja sidosryhmiensä kanssa.

Toiminnallamme on merkittävä rooli yhteiskunnassa: tarjoamme opiskelijoille keskimäärin noin 25 prosenttia vapaita markkinoita edullisempia vuokra-asuntoja ja siten mahdollistamme sen, että opiskelijat voivat keskittyä opiskelemiseen ja asua TOASilla koko opiskeluaikansa.

Lue vastuullisuustekomme täältä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuminen

TOAS edistää YK:n kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumista monin tavoin. YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 ja sen 17 tavoitetta tähtäävät kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista: ihmisten ja yritysten toiminta on sopeutettava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.

TOAS on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tärkeimmiksi osa-alueiksi on valittu edullinen ja puhdas energia (ohjelman 7. tavoite), kestävät kaupungit ja yhteisöt (11.), vastuullinen kuluttaminen (12.), ilmastoteot (13.) sekä yhteistyö ja kumppanuus (17.).

Olemme sitoutuneet näihin YK:n tavoitteisiin