Toiminnan vastuullisuus Vastuullisuusraportti 2024

TOASin toiminnassa on erotettavissa kolme olennaista vastuullisuusteemaa: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. TOAS huomioi vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan ja kehittää ja johtaa sitä yhdessä henkilöstönsä ja sidosryhmiensä kanssa.

Yli 20 prosenttia vapaita markkinoita edullisempia vuokra-asuntoja

Vapaiden markkinoiden keskivuokra Tampereella (Tilastokeskuksen tilastojen perusteella) on noin 26 % korkeampi kuin TOASin keskivuokra. Mahdollistamme sen, että opiskelijat voivat keskittyä opiskelemiseen ja asua TOASilla koko opiskeluaikansa.

1. Taloudellinen vastuu

Luvut kuluneelta vuodelta 2023. Klikkaa kuva isommaksi!

Taloudellisen tuloksen, kannattavuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi TOASin taloutta hoidetaan vakaasti, eettisesti ja moraalisesti. Hyvä taloudenhoito ja tehokas resurssien käyttö ovat avaimia tasaiseen ja pitkäjänteiseen tekemiseen. Nämä periaatteet huomioidaan kaikessa talouteen liittyvässä ohjeistuksessa ja suunnittelussa, kuten TOASin hallintoperiaatteissa, riskienhallinnassa, sijoitussuunnittelussa, luotto-, hinnoittelu- ja ostopolitiikassa sekä sisäisissä ohjeissa.

Keskipitkän tähtäimen suunnitelmamme pohjautuu budjetoituun ylijäämään, jolla kasvatamme omavaraisuutta ja mahdollistamme investoinnit. TOASin talouden tärkein mittari ja toiminnan kulmakivi on korkea käyttöaste, ja tavoitteenamme on pitää se vähintään 95 prosentissa vuosittain. Vuokrat pyrimme pitämään vähintään 20 prosenttia matalampana kuin avoimilla markkinoilla – säätiön vakaa talous mahdollistaa kohtuuhintaiset asunnot.

Uudiskohteiden rahoituksessa TOAS voi mahdollisuuksien mukaan käyttää ns. vihreää rahoitusta. Täytämme vihreän rahoituksen kriteerit muun muassa omilla, uudisrakentamiselle asettamillamme tavoitteilla eli rakentamalla energialuokkaan A. Olemme tehneet myös strategisen linjauksen vähähiilisten runkovaihtoehtojen käytöstä.

Kohtuuhintaiset ja hyväkuntoiset asunnot, monipuolinen asuntokanta ja kohteiden hyvä sijainti pitävät tarjontamme houkuttelevana sekä nykyisille että uusille opiskelijoille. Uusien hakijoiden kiinnostusta lisäävät myös palveluiden jatkuva kehittäminen, kiinteistöjen hyvä ylläpito ja uusien talokohteiden rakennuttaminen.

Olemme havainneet jakamistalouden hyödyt, ja sitä edistääksemme mahdollistamme ja kehitämme yhteisöllisyyttä ja arjen edullisuutta asukkaille esimerkiksi talojen yhteiskäyttö- ja harrastetiloilla, sähköllä toimivilla yhteiskäyttöautoilla sekä asukkaiden yhteistoiminnalla, jota on esimerkiksi aktiivinen asukastoiminta.

2. Sosiaalinen vastuu

Luvut kuluneelta vuodelta 2023. Klikkaa kuva isommaksi!

TOASilla sosiaalinen vastuu koskee niin asiakkaita, henkilöstöä kuin sidosryhmiäkin. Vuokranantajana TOAS toimii oikeudenmukaisesti, avoimesti ja yhdenvertaisesti: toimintaa ohjaavat annetut lait ja asetukset sekä säätiön säännöt. Välitämme aidosti asukkaistamme, ja mittaamme tyytyväisyyttä kysymällä säännöllisesti palautetta asumispolun eri vaiheista ja kehittämällä toimintaamme saamamme palautteen pohjalta.

Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille lisäksi totuudenmukaista, riittävää ja selkeää viestintää asukkaille kahdella kielellä, suomeksi ja englanniksi. Asioinnin sujuvuuden kannalta on tärkeää, että asukkaat voivat käyttää ajantasaisia, digitaalisia kanavia. Meille asukkaiden osallistaminen on tärkeä ja jatkuva tapa toimia arjessa, ja hyvinvoivilla asukkailla on myös yhteiskunnallisesti merkittävä vaikutus.

TOASin vastuullinen toiminta näkyy myös hyvänä henkilöstöpolitiikkana. Työntekijät ovat säätiön voimavara, ja tätä vaalimme monin eri tavoin. Työpaikkamme on avoin ja osaava: viestimme asioista aktiivisesti niin koko säätiön kuin osastojen ja tiimienkin tasolla. Osastojen välisestä tiedonkulusta huolehdimme muun muassa säännöllisillä palavereilla.

Pidämme huolen henkilöstön jaksamisesta järkevällä resurssoinnilla ja töiden organisoimisella. Henkilöstöä osallistetaan ja kannustetaan, ja jokainen pitää kiinni yhdessä laadituista pelisäännöistä ja sovituista toimintaperiaatteista. Henkilöstön veto- ja pitovoimaa lisäävät aktiivinen tyky-toiminta, erittäin laaja työterveyshuolto, erilliset työsuhde-etuudet hyvinvointiin, kannustava palkka ja työaika sekä laajat koulutusmahdollisuudet. Myös hybridimalli eli lähi- ja etätyöskentelyn mahdollisuus lisäävät työviihtyvyyttä.

Meillä on lisäksi käytössä varhaisen tuen malli, nollatoleranssi epäasialliseen käytökseen sekä päihteiden vastainen ohjelma. Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti, ja toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. Hyvinvoiva työntekijä on tärkeä asia sekä säätiön että koko yhteiskunnan kannalta.

TOAS kantaa yhteiskunnallista vastuuta ennen kaikkea siitä, että opiskelijat voivat keskittyä opiskeluun. Tämä on mahdollista helpolla ja kohtuuhintaisella asumisella. Sen toteuttamiseen tarvitaan laaja joukko yhteistyötahoja; vastuullisena toimijana TOAS onkin haluttu yhteistyökumppani ja siten välillisesti vaikuttamassa myös niiden ihmisten hyvinvointiin, jotka työskentelevät palveluntarjoajien palveluksessa. TOAS mahdollistaa toiminnallaan yhteistyökumppaneille noin 120 kokoaikaista työsuhdetta. Näiden lisäksi olemme työllistäneet rakennushankkeisiin vuoden aikana satoja henkilöitä.

3. Ympäristövastuu

Luvut kuluneelta vuodelta 2023. Klikkaa kuva isommaksi!

TOASilla ympäristövastuu tarkoittaa ympäristöarvojen huomioimista ja tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemme mukana Tampereen kaupungin Hiilineutraali Tampere 2030 -hankkeessa, jonka tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä ja kestävän kehityksen noudattaminen kaikessa toiminnassa.

TOAS otti vuonna 2020 käyttöönsä strategisen energiajohtamisen mallin, jonka keskeisenä tavoitteena on energiankulutuksen vähentäminen. Energiajohtamisen malliin kuuluu viisi osa-aluetta: PTS-toiminta, ylläpidon johtaminen, hanketoiminta, energianhankinta ja käyttäjät. Mallin mukaisesti TOASin tavoitteena on vähentää ominaisenergiankulutusta (kWh/brm2/a) 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ominaisenergiankulutuksen vertailuarvona käytetään vuosien 2018–2020 keskiarvoa (161,2 kWh/brm2/a).

TOAS on edistänyt vuonna 2023 energiansäästötoimenpiteitä energiajohtamisen mallin mukaisesti. Energiaa on saatu säästettyä suunniteltua paremmin, sillä toteutunut vertailukelpoinen energiansäästö on nyt 6 % lähtötasoon eli vuoteen 2020 verrattuna.

Vuonna 2020 aloitimme myös toimintamme hiilijalanjäljen laskennan. Laskennan pohjana on käytetty GHG-protokollaa. Jo vuoden 2020 osalta tulokset näyttivät hyviltä: merkittävimmät päästölähteet olivat uudisrakentamisen hankkeet (47 %) ja jätteet (25 %). Ostetun energian osuus on nolla, sillä TOASin ostama sähkö on 100-prosenttisesti tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä vuodesta 2014 asti. Myös ostamamme kaukolämpö on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä vuodesta 2020 lukien.

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kaikkiin uudishankkeisiin on asetettu tavoitteeksi A-energialuokka sekä RTS-ympäristöluokitusjärjestelmässä kolme tähteä. Tarkastelemme myös kaikkien uudiskohteiden osalta mahdollisimman vähähiilisimmät runkoratkaisut. Perusparannushankkeissa soveltuvat ratkaisut selvitetään ensisijaisesti RTS-järjestelmän avulla tai hyödyntäen muun muassa energiaoptimointilaskentaa.

TOAS ohjaa energianjohtamisen mallin mukaisesti asukkaitaan huomioimaan kestävän kehityksen asumisessa ja käyttäytymisessä. Asukkaita on osallistettu esimerkiksi erilaisiin kilpailuihin ja tempauksiin, joilla kannustetaan energiaystävälliseen tapaan elää ja toimia. TOASin kokoiselle toimijalle kiertotaloudella on iso merkitys. Jätteiden lajittelu on tehty asukkaille helpoksi, ja olemme halunneet ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön uudet lajitteluastiat kuten viimeisimpänä astiat muovin kierrätykseen. Lisäksi asukkaita kannustetaan tavaroiden kierrätykseen niiden pois heittämisen sijaan.

TOASin toimisto on saanut WWF:n Green Office -sertifikaatin jo vuonna 2012. Toimistollemme on ollut kunnia-asia toimia ympäristöystävällisesti arjessa jo yli kymmenen vuotta. Haluamme omalla toiminnallamme antaa hyvää mallia ympäristöasioiden huomioimiseen perusarjessa.

Vastuullisuus tulevaisuudessa

TOASin toiminnassa vastuullisuus on aidosti osa arjen toimintaa. Vastuullisesti toimiminen tarkoittaa paitsi hiilijalanjäljen pienentämistä ja kestävää kehitystä, myös monia pieniä ja hyviä asioita. Sillä on vaikutuksensa säätiön menestykseen ja kannattavuuteen.

Vastuullinen toiminta parantaa mielikuvaa TOASista vuokranantajana, yhteistyökumppanina ja työnantajana. Vastuullinen toimija on haluttu kumppani ja siksi verkostoituminen on helppoa ja luontevaa. Myös positiivinen julkisuus ja näkyvyys kulkee vastuullisen toimijan mukana.

TOAS jatkaa tulevaisuudessakin tavoitteellista toimintaansa ottamalla vastuullisuuden periaatteet huomioon.

Keskipitkän tähtäimen suunnitelma on laadittu ohjenuoraksi ja päätöksenteon tueksi. Siihen on kirjoitettu linjauksia ja herkkyysanalyyseja vuosiksi eteenpäin. Hallitus tarkastelee suunnitelman vuosittain ja arvioi muutos- ja täsmennystarpeita. Tämä tuo toimintaan jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta.

Toimintaympäristössämme taloudelliset haasteet ovat kasvaneet etenkin opiskelijoiden arjessa, eikä tilanne näytä lähivuosina helpottavan. Roolimme kohtuuhintaisten asuntojen tarjoajana Tampereella on suuri. Tällä hetkellä asuntorakentamisen määrät ovat monestakin eri syystä valtakunnallisesti poikkeuksellisen pieniä. Me olemme kuitenkin pystyneet pitämään uudisrakentamisen ja peruskorjauksen hankkeet käynnissä ja tavoitteena on käynnistää uusia hankkeita jatkossakin. Vastuullisuus korostuu tällaisina aikoina ja hankkeilla on erityistä yhteiskunnallista vaikutusta myös työllisyyden näkökulmasta.