Toiminnan vastuullisuus Vastuullisuusraportti 2023

TOASin toiminnassa on erotettavissa kolme olennaista vastuullisuusteemaa: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. TOAS huomioi vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan ja kehittää ja johtaa sitä yhdessä henkilöstönsä ja sidosryhmiensä kanssa.

20 prosenttia vapaita markkinoita edullisempia vuokra-asuntoja

Toiminnallamme on merkittävä rooli yhteiskunnassa: tarjoamme opiskelijoille keskimäärin noin 20 prosenttia vapaita markkinoita edullisempia vuokra-asuntoja ja siten mahdollistamme sen, että opiskelijat voivat keskittyä opiskelemiseen ja asua TOASilla koko opiskeluaikansa.

1. Taloudellinen vastuu

Taloudellisen tuloksen, kannattavuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi TOASin taloutta hoidetaan vakaasti, eettisesti ja moraalisesti. Hyvä taloudenhoito ja tehokas resurssien käyttö ovat avaimia tasaiseen ja pitkäjänteiseen tekemiseen. Nämä periaatteet huomioidaan kaikessa talouteen liittyvässä ohjeistuksessa ja suunnittelussa, kuten TOASin hallintoperiaatteissa, riskienhallinnassa, sijoitussuunnittelussa, luotto-, hinnoittelu- ja ostopolitiikassa sekä sisäisissä ohjeissa.

Keskipitkän tähtäimen suunnitelmamme pohjautuu budjetoituun ylijäämään, jolla kasvatamme omavaraisuutta ja mahdollistamme investoinnit. TOASin talouden tärkein mittari ja toiminnan kulmakivi on korkea käyttöaste, ja tavoitteenamme on pitää se 95 prosentissa vuosittain. Vuokrat pyrimme pitämään vähintään 20 prosenttia matalampana kuin avoimilla markkinoilla – säätiön vakaa talous mahdollistaa kohtuuhintaiset asunnot.

Uudiskohteiden rahoituksessa TOAS voi mahdollisuuksien mukaan käyttää ns. vihreää rahoitusta. Täytämme vihreän rahoituksen kriteerit muun muassa omilla, uudisrakentamiselle asettamillamme tavoitteilla eli rakentamalla energialuokkaan A. Olemme tehneet myös strategisen linjauksen vähähiilisten runkovaihtoehtojen käytöstä.

Kohtuuhintaiset ja hyväkuntoiset asunnot, monipuolinen asuntokanta ja kohteiden hyvä sijainti pitävät tarjontamme houkuttelevana sekä nykyisille että uusille opiskelijoille. Uusien hakijoiden kiinnostusta lisäävät myös palveluiden jatkuva kehittäminen, kiinteistöjen hyvä ylläpito ja uusien talokohteiden rakennuttaminen.

Olemme havainneet jakamistalouden hyödyt, ja sitä edistääksemme mahdollistamme ja kehitämme yhteisöllisyyttä ja arjen edullisuutta asukkaille esimerkiksi talojen yhteiskäyttö- ja harrastetiloilla, sähköllä toimivilla yhteiskäyttöautoilla sekä asukkaiden yhteistoiminnalla, jota on esimerkiksi aktiivinen asukastoiminta.

2. Sosiaalinen vastuu

TOASilla sosiaalinen vastuu koskee niin asiakkaita, henkilöstöä kuin sidosryhmiäkin. Vuokranantajana TOAS toimii oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti: toimintaa ohjaavat annetut lait ja asetukset sekä säätiön säännöt. Välitämme aidosti asukkaistamme, ja mittaamme tyytyväisyyttä kysymällä säännöllisesti palautetta asumispolun eri vaiheista ja kehittämällä toimintaamme saamamme palautteen pohjalta.

Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille lisäksi totuudenmukaista, riittävää ja selkeää viestintää asukkaille kahdella kielellä, suomeksi ja englanniksi. Asioinnin sujuvuuden kannalta on tärkeää, että asukkaat voivat käyttää ajantasaisia digitaalisia kanavia. Meille asukkaiden osallistaminen on tärkeä ja jatkuva tapa toimia arjessa, ja hyvinvoivilla asukkailla on myös yhteiskunnallisesti merkittävä vaikutus.

Meille on tärkeää saada palautetta asiakkailtamme. Keräämme palautetta jatkuvasti uusilta asukkailta, asumisen aikana sekä poismuuttajilta. Palautteet käsitellään säännöllisesti ja myös aidosti kehitämme toimintaa saadun palautteen perusteella. Palautteisiin vastauksia saamme noin 400 kpl/kk. Asukkaiden antama NPS-luku kokonaisarviona TOASista vuodelle 2022 oli 52.

TOASin vastuullinen toiminta näkyy myös hyvänä henkilöstöpolitiikkana. Työntekijät ovat säätiön voimavara, ja tätä vaalimme monin eri tavoin. Työpaikkamme on avoin ja osaava: viestimme asioista aktiivisesti niin koko säätiön kuin osastojen ja tiimienkin tasolla. Osastojen välisestä tiedonkulusta huolehdimme muun muassa säännöllisillä palavereilla.

Pidämme huolen henkilöstön jaksamisesta järkevällä resurssoinnilla ja töiden organisoimisella. Henkilöstöä osallistetaan ja kannustetaan ja jokainen pitää kiinni yhdessä laadituista pelisäännöistä ja sovituista toimintaperiaatteista. Henkilöstö veto- ja pitovoimaa lisäävät aktiivinen tyky-toiminta, laaja työterveyshuolto, kannustava palkka ja työaika sekä laajat koulutusmahdollisuudet. Myös hybridimalli eli lähi- ja etätyöskentelyn mahdollisuus lisäävät työviihtyvyyttä.

Meillä on lisäksi käytössä varhaisen tuen malli, nollatoleranssi epäasialliseen käytökseen sekä päihteiden vastainen ohjelma. Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti, ja toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. Hyvinvoiva työntekijä on tärkeä asia sekä säätiön että koko yhteiskunnan kannalta.

TOAS kantaa yhteiskunnallista vastuuta ennen kaikkea siitä, että opiskelijat voivat keskittyä opiskeluun. Tämä on mahdollista helpolla ja kohtuuhintaisella asumisella. Sen toteuttamiseen tarvitaan myös laaja joukko yhteistyötahoja; vastuullisena toimijana TOAS onkin haluttu yhteistyökumppani ja siten välillisesti vaikuttamassa myös niiden ihmisten hyvinvointiin, jotka työskentelevät palveluntarjoajien palveluksessa.

3. Ympäristövastuu

TOASilla ympäristövastuu tarkoittaa ympäristöarvojen huomioimista ja tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemme mukana Tampereen kaupungin hiilineutraali Tampere 2030 -hankkeessa, jonka tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä ja kestävän kehityksen noudattaminen kaikessa toiminnassa.

TOAS otti vuonna 2020 käyttöönsä strategisen energiajohtamisen mallin, jonka keskeisenä tavoitteena on energiankulutuksen vähentäminen. Energiajohtamisen malliin kuuluu viisi osa-aluetta: PTS-toiminta, ylläpidon johtaminen, hanketoiminta, energianhankinta ja käyttäjät. Mallin mukaisesti TOASin tavoitteena on vähentää ominaisenergiankulutusta (kWh/brm2/a) 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ominaisenergiankulutuksen vertailuarvona käytetään vuosien 2018–2020 keskiarvoa (161,2 kWh/brm2/a).

Vuonna 2020 aloitimme myös toimintamme hiilijalanjäljen laskennan. Laskennan pohjana on käytetty GHG-protokollaa. Jo vuoden 2020 osalta tulokset näyttivät hyviltä: merkittävimmät päästölähteet olivat uudisrakentamisen hankkeet (47 %) ja jätteet (25 %). Ostetun energian osuus oli pieni, sillä TOASin ostama sähkö on 100-prosenttisesti tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä vuodesta 2014 asti. Myös ostamamme kaukolämpö on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä vuodesta 2020.

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kaikkiin uudishankkeisiin on asetettu tavoitteeksi A-energialuokka sekä RTS-ympäristöluokitusjärjestelmässä kolme tähteä. Tarkastelemme myös kaikkien uudiskohteiden osalta mahdollisuutta hankkeen toteuttamiseen puurunkoisena. Myös perusparannushankkeissa selvitetään tapauskohtaisesti soveltuvia ratkaisuja hyödyntämällä muun muassa energiaoptimointia ja tahtituotantoa.

Uudishankkeisiin on asetettu tavoitteeksi A-energialuokka

TOAS ohjaa energianjohtamisen mallin mukaisesti asukkaitaan huomioimaan kestävän kehityksen asumisessa ja käyttäytymisessä. Asukkaita on osallistettu esimerkiksi erilaisiin kilpailuihin ja tempauksiin, joilla kannustetaan energiaystävälliseen tapaan elää ja toimia. TOASin kokoiselle toimijalle kiertotaloudella on iso merkitys. Jätteiden lajittelu on tehty asukkaille helpoksi, ja olemme halunneet ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön uudet lajitteluastiat kuten viimeisimpänä astiat muovin kierrätykseen. Lisäksi asukkaita kannustetaan tavaroiden kierrätykseen niiden pois heittämisen sijaan.

TOASin toimisto on saanut WWF:n Green Office -sertifikaatin jo vuonna 2012. Toimistollemme on ollut kunnia-asia toimia ympäristöystävällisesti arjessa jo yli kymmenen vuotta. Haluamme omalla toiminnallamme antaa hyvää mallia ympäristöasioiden huomioimiseen perusarjessa.

Vastuullisuus tulevaisuudessa

TOASin toiminnassa vastuullisuus on aidosti osa arjen toimintaa. Vastuullisesti toimiminen tarkoittaa paitsi hiilijalanjäljen pienentämistä ja kestävää kehitystä, myös monia pieniä ja hyviä asioita. Sillä on vaikutuksensa säätiön menestykseen ja kannattavuuteen.

Vastuullinen toiminta myös parantaa mielikuvaa TOASista vuokranantajana, yhteistyökumppanina ja työnantajana. Vastuullinen toimija on haluttu kumppani ja siksi verkostoituminen on helppoa ja luontevaa. Myös positiivinen julkisuus ja näkyvyys kulkee vastuullisen toimijan mukana.

TOAS jatkaa tulevaisuudessakin toimintaansa huomioiden vastuullisuuden periaatteet.

Keskipitkän tähtäimen suunnitelma on laadittu ohjenuoraksi ja päätöksenteon tueksi. Siihen on kirjoitettu linjauksia ja herkkyysanalyyseja vuosiksi eteenpäin. Hallitus tarkastelee suunnitelman vuosittain ja arvioi muutos- ja täsmennystarpeita. Tämä tuo toimintaan jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta.